DGT Spółka z o.o. jest zaangażowana w rozwój zasad i inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach swojej działalności, ze szczególnym naciskiem na etyczne zachowanie, troskę o dobro pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo oraz dbałość o środowisko.

Dostrzegając pozytywny wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać informacje naszym klientom, dostawcom, partnerom i pracownikom i aktywnie reagować na ich opinie.

Etyczne zachowanie

Prowadzimy działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zasadami prawnymi, a od pracowników i partnerów biznesowych oczekujemy, że przez cały czas będą wykazywać wysokie standardy profesjonalizmu i uczciwości, wspierając podstawowe wartości DGT, dotyczące koncentracji na potrzebach klientów, uczciwości, pracy zespołowej oraz ciągłego podnoszenia jakości pracy.

Prawa człowieka

Szanujemy wszystkie prawa człowieka i przestrzegamy wszystkich odpowiednich oficjalnych wytycznych, podejmując praktyczne kroki w celu zapewnienia, że nasze produkty nie są dostarczane organizacjom, które mogą z nich korzystać w celu wspierania terroryzmu, represji wewnętrznych lub w inny sposób naruszania praw człowieka.

Relacje między pracownikami

Jako przedsiębiorstwo innowacyjne, naszymi głównymi zasobami są kompetencje naszych pracowników. Naszym celem jest rekrutowanie i motywowanie pracowników o najwyższym poziomie poprzez tworzenie odpowiednich warunków pracy i wynagradzanie wysokiej wydajności adekwatnym wynagrodzeniem i tworzeniem wszelkich zachęt.

DGT jest pracodawcą, inwestującym w zespół ludzi, tworzy warunki do uczenia się i rozwoju naszych pracowników. Stosujemy dwustronną komunikację.

Równość i różnorodność

Czujemy zobowiązanie do zapewnienia równości szans wszystkim obecnym i potencjalnym pracownikom. O przydzielaniu zadań decydują wyłącznie kompetencje pracowników. Wspieramy zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Stosujemy zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Kobiety i mężczyźni posiadają identyczny status społeczny, równe prawa i równe obowiązki na tych samych stanowiskach pracy. Obie płci w równy sposób mają dostęp do wszelkich zasobów wnioskodawcy oraz na tych samych prawach podnoszą swoje kwalifikacje.

Aktywność w czasie wolnym pracowników

Wpływamy na rozwój idei work-life balance. Inicjujemy i organizujemy wydarzenia kulturalne, udział pracowników w zawodach sportowych i kulturalnych, umożliwiamy elastyczny czas pracy, akceptujemy telepracę).

Wspieramy finansowo i organizacyjnie masowe wydarzenia sportowe i kulturalne, współpracujemy z uczelniami i szkołami średnimi.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Jesteśmy zobowiązani do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz osób trzecich, które odwiedzają naszą siedzibę, tworząc ergonomiczne warunki funkcjonowania. Każdy pracownik DGT ma dostęp do lekarza zakładowego, który pełni dyżur na miejscu.

Prowadzimy działalność zgodnie z prawem i ciągle pracujemy nad udoskonaleniem warunków pracy, aby zapewnić bezpieczne środowisko. Stosujemy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie ryzyka te są stale monitorowane i weryfikowane, a następnie eliminowane lub ograniczane.

Zaangażowanie kierownictwa

Naszym celem jest osiągnięcie doskonałości naszych usług i produktów. Dążymy do zaspokojenia oczekiwań naszych klientów. Angażujemy się w ochronę środowiska poprzez spełnianie wszystkich obowiązujących przepisów.

Nasze systemy zarządzania pomagają nam spełniać te zobowiązania we wszystkich obszarach naszej działalności. Wyznaczamy cele i regularnie mierzymy ich osiąganie.

Recykling zużytych materiałów

Jesteśmy wpisani do rejestru Bazy Danych Odpadowych.

Sortujemy odpady produkcyjne. Z naszymi klientami uzgodnimy niezbędne warunki zwrotu, właściwe przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu i materiałów.

 

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip