Tytuł Projektu

Usługi dyspozytorskie spełniające standard Mission Critical 3GPP w publicznej sieci telefonii komórkowej

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest prototyp systemu dyspozytorskiego o nazwie Mission Critical Software as a Service (MCSaaS) realizujący e-usługę łączności krytycznej w środowisku sieci telefonii komórkowej LTE w modelu Software as a Service (SaaS). System posiada usługi głosowe, rejestracji oraz dyspozytorskie, w modelu SaaS na platformie orkiestracji kontenerów. Są to usługi znacząco ulepszone w stosunku do istniejących na rynku modeli udostępniania oprogramowania dyspozytorskiego jak Application Service Provider lub klasycznego rozumianego jako komputery z zainstalowaną aplikacją. Produkt Mission Critical Software as a Service (MCSaaS) implementowany w modelu SaaS jest innowacyjnym rozwiązaniem, które spełnia standard Mission Critical Push to Talk (MCPTT) opracowany przez 3GPP i ETSI. DGT jest wieloletnim dostawcą zaawansowanych usług dyspozytorskich realizowanych w sposób klasyczny. Przeniesienie ich do obszaru rozwiązań chmurowych jest przemyślaną strategią działania spółki. Aby klasyczne usługi głosowe PTT, archiwizacja i odtwarzanie rozmów oraz zdarzeń, usługi kolejkowania i geolokalizacji działały optymalnie w modelu SaaS, muszą zostać przystosowane do mechanizmów zarządzania automatyczną konteneryzacją. Przystosowanie wiąże się z dopasowaniem funkcjonalności oprogramowania tak, aby wykorzystać zalety konteneryzacji – modularności, skalowalności, kontrolę i automatyzację działania poszczególnych elementów systemu. W szczególności wytworzona zostanie aplikacja HTML działająca w przeglądarce web., aplikacja MCPTT w środowisku mobilnym Android, iOS oraz wyodrębnione i implementowane części usług działające po stronie serwerów. Dotychczasowe doświadczenia konstruktorskie i serwisowe pozwalają na zdefiniowanie kluczowych parametrów projektu zarówno statycznych jak i dynamicznych istotnych dla osiągnięcia skutecznego i etapowego wdrożenia produktu. MCSaaS jest skierowany na rynek publiczny, przemysłowy i resortowy ze szczególnym uwzględnieniem służb: Policja, PRM, PSP.

Projekt realizuje samodzielnie DGT

Budżet projektu 7 069 500 PLN.

 

Instytucja Pośrednicząca

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny

 Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa

 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Działanie

 Projekty B+R przedsiębiorstw

Konkurs

 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka

Zakres

 Projekty z regionów słabiej rozwiniętych

Ogłoszenie konkursu

 15 luty 2021r.

Nabór wniosków

 2021-03-22 - 2021-05-04

Tytuł Projektu

Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy

Akronim

DUCH IoT

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie definiowanego programowo, uniwersalnego interfejsu radiowego dla inteligentnych urządzeń IoT (DUCH IoT), pracującego zgodnie z międzynarodowymi standardami: LTE kat. NB1/NB2. Rezultatem projektu będzie nowy produkt w formie sprzętowo-programowego frameworku NB-IoT z konfigurowalnym podziałem realizowanych funkcji pomiędzy częścią sprzętową (zrealizowaną jako moduły IP Core opisane w języku HDL w sposób niezależny od technologii), a częścią programową systemu NB1/NB2 (zrealizowaną jako programowe moduły opracowane w języku C/C++). Przyjęta forma konfigurowalnego interfejsu radiowego umożliwia jego uniwersalną implementację w zależności od estymowanych zasobów obliczeniowych i wskaźników efektywności warstwy sprzętowej w urządzeniu docelowym, tak by zmaksymalizować efektywność operacyjną całego urządzenia i skrócić czas wdrożenia. Innowacyjna konfigurowalność programowo-sprzętowej architektury interfejsu radiowego oparta będzie m.in. na wyspecyfikowanych interfejsach programowych. Umożliwią one implementację konfigurowalnego frameworku realizującego wąskopasmową komunikację radiową dla urządzeń IoT, w którym przetwarzanie danych będzie dzielone, pomiędzy częścią programową i sprzętową a wymianę danych między obiema częściami zapewnią w/w interfejsy dające swobodę w wyborze punktów połączenia obu implementacji. Sposób wykorzystania rezultatu projektu polega na zastosowaniu frameworku do rozbudowy istniejących inteligentnych urządzeń lub realizacji specjalizowanego układu SoC, integrującego funkcjonalności interfejsu radiowego NB-IoT z innymi elementami aplikacji, np. funkcje kryptograficzne, AI (Artificial Intelligence) dla stworzenia węzła Internetu Rzeczy o wymaganych cechach, skracając czas jego wdrożenia do produkcji. Opracowywany interfejs radiowy zawierać będzie zaimplementowane algorytmy wspomagające adaptacyjny odbiór sygnałów radiowych oraz estymację stanu kanału radiowego.

Finansowanie projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Koszt Inwestycji

10 300 000 PLN

Dofinansowanie

8 100 000 PLN

Konsorcjum

DGT Sp. z o.o.  (Lider) oraz Politechnika Gdańska

Tytuł Projektu

Koncentrator danych elektroenergetycznych z innowacyjną funkcjonalnością decyzyjną, funkcjonalnością bramy i funkcjonalnością multilink, pracujący w środowisku i na brzegu sieci AMI, SCADA, HAN, IoT.

Akronim

KODEŚ

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest koncentrator danych elektroenergetycznych KODEŚ, wyposażony w innowacyjne funkcje decyzyjne, funkcje multilink oraz funkcje bramy, pracujący w środowiskach AMI, SCADA, HAN, IoT. Urządzenie stanowi ważny element sieci telekomunikacyjnej dla OSD energii elektrycznej, funkcjonujący na brzegu sieci. KODEŚ może wspierać inteligentne stacje transformatorowe SN/nn w zakresie monitoringu i kontroli sieci SN i nn, monitorowania i zdalnego sterowania rozdzielnicami SN itp. W celu wdrożenia koncentratora do produkcji utworzono konsorcjum DGT Sp. z o.o. oraz PG, którego pracownicy w wyniku własnych badań i prac rozwojowych opracują architekturę sprzętu oraz algorytmy oprogramowania, wykonają analizę, implementację, badania i testy modeli i prototypów. KODEŚ posiada unikalne cechy innowacyjne:

  • innowacyjną funkcję bramy, integrującą konwerter protokołów, koncentrator danych, kontroler sieci, moduł telekomunikacyjny i router sieciowy, z zaawansowanym mechanizmem multilink na interfejsach WAN,
  • selekcyjną integrację sieci, rozumianą jako wymiana danych pomiędzy sieciami: AMI, SCADA, HAN, IoT,
  • innowacyjne funkcje decyzyjne, realizowane na brzegu sieci (edge computing), umożliwiające natychmiastowe wezwanie serwisu w przypadkach alarmowych, co jest szczególnie ważne przy braku dostępu do centrum przetwarzania w chmurze.

Koncentrator zwiększa wartość dodaną dla klientów z branży energetycznej zainteresowanych instalacjami magazynów energii, stosowaniem transformatorów z regulacją napięcia, pomiarami parametrów elektrycznych na obwodzie nn, a w przyszłości pomiarami sieci gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej, co stanowić będzie o przewadze konkurencyjnej. Na rynku brak wyspecjalizowanych urządzeń z predykcyjnymi funkcjami decyzyjnymi, działającymi w czasie rzeczywistym.

Finansowanie projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Koszt Inwestycji

9 000 000 PLN

Dofinansowanie

7 300 000 PLN

Konsorcjum

DGT Sp. z o.o.  (Lider) oraz Politechnika Gdańska

znaki polski ncbir strona www

Tytuł Projektu

Uniwersalny framework sprzętowo-programowy udostępniający funkcje cyberbezpieczeństwa dla mechanizmów end-to-end w ekosystemach IoT.

Akronim

IoTrust        

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu IoTrust jest stworzenie frameworku udostępniającego kluczowe funkcjonalności cyberbezpieczeństwa dla zastosowań w rozwiązaniach IoT do realizacji mechanizmów E2E (End-to-End). Opracowane rozwiązanie będzie stanowić uniwersalną, konfigurowalną programowo-sprzętową platformę do budowy zaufanego środowiska uruchomieniowego TEE (Trusted Execution Environment) w postaci systemu SoC (System on a Chip) dla rozwiązań IoT. W tym celu zostaną zaprojektowane i zrealizowane rdzenie sprzętowe IPCore (Intellectual Property Core ), sterowniki HAL (Hardware Abstraction Layer) oraz programowe biblioteki pozwalające zrealizować w rozwiązaniach IoT zasadę bezpieczeństwa E2E. Dedykowane elementy sprzętowe stanowiące Hardware Root of Trust projektowanego rozwiązania zostaną zaprojektowane tak, aby była możliwość realizacji frameworku IoTrust w technologiach nowej generacji, takich jak ASIC oraz FPGA. Mechanizmy konfiguracji umożliwią ustalanie balansu pomiędzy wymaganym poziomem bezpieczeństwa, a zasobami niezbędnymi do implementacji systemu SoC co pozwoli stosować proponowane rozwiązanie w środowiskach o ograniczonych zasobach obliczeniowych (constrained execution environment).

Finansowanie projektu

Program badawczo – rozwojowy CyberSecIdent

Koszt Inwestycji

9 900 000 PLN

Dofinansowanie

8 700 000 PLN

Konsorcjum

DGT Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika Warszawska

Tytuł Projektu

System MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G

Akronim

SyMEC

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie, implementacja i przetestowanie Systemu MEC (Multi-Access Edge Computing), mającego na celu wzbogacenie zakresu oferowanych usług i zapewnienie ich jakości na poziomie zadowalającym użytkowników. System MEC umożliwi użytkownikom korzystanie z usług z punktów położonych blisko użytkowników, a nie - jak to ma miejsce obecnie - z punktów umiejscowionych w szkielecie sieci Internet. System MEC składa się z trzech głównych elementów: serwera MEC, orkiestratora serwerów MEC, którego zadaniem jest zarządzanie pracą wielu serwerów MEC oraz repozytorium usług/aplikacji, z których korzystają użytkownicy. System MEC jest ważnym elementem sieci 5G, jednakże może być również zastosowany w obecnie eksploatowanych sieciach przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G. Projekt Systemu MEC zakłada zastosowanie techniki wirtualizacji do zrealizowania zarówno infrastruktury sieciowej jak i aplikacyjnej.

Finansowanie projektu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Koszt Inwestycji

8 000 000 PLN

Dofinansowanie

6 100 000 PLN

Konsorcjum

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (lider), DGT Sp. z o.o., Poznańskie Centrum Komputerowo Sieciowe, Politechnika Gdańska.

 

lotnisko ue

Projekt nr: POIR.04.01.04-00-0032/16 "VCS-MLAT"

VCS-MLAT był projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie: projekty aplikacyjne, numer naboru: 1/4.1.4/2016. Projekt został rozpoczęty w lipcu 2017 roku i był realizowany w czasie 36 miesięcy przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego weszły: Centrum Badawczo-Produkcyjne DGT-LAB Spółka z o.o. (jako lider) oraz Politechnika Gdańska (jako konsorcjant naukowy).

Charakterystyka i cel główny projektu

Przez wiele lat systemy łączności do komunikacji głosowej w cywilnym i wojskowym ruchu lotniczym zarówno w relacji ziemia – ziemia jak i ziemia-powietrze były budowane najpierw w oparciu o systemy analogowe, a później w oparciu o systemy cyfrowe, wykorzystujące technologie komutacji kanałów i zwielokrotnienie czasowe TDM (Time Division Multiplexing). W obu przypadkach systemy te cechowały się scentralizowaną architekturą i ograniczonymi możliwościami w odniesieniu do rekonfiguracji i skalowalności.

Rozwój technologiczny w kierunku pakietowej transmisji sygnałów mowy VoIP (Voice over Internet Protocol) doprowadził do opracowania przez organizację EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment) wymagań na system VCS (Voice Communication System), mających na celu ewolucyjne przejście z techniki TDM do techniki IP (Internet Protocol).

Celem głównym projektu jest opracowanie i badanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych innowacyjnej metody lokalizowania statków powietrznych na podstawie obieranych sygnałów audio w paśmie lotniczym 118 MHz – 136 MHz. Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych wymaga opracowania i implementacji demonstratora technologicznego w postaci wybranych elementów rozproszonego systemu VCS zgodnego z aktualnymi zaleceniami organizacji EUROCAE ED-136, 137. Rozwiązanie to, dopasowane do standardu VCS zwiększy bezpieczeństwo lotów w ruchu cywilnym jak i wojskowym w przypadku, gdy wszystkie inne systemy wspomagające lokalizację statków powietrznych zawiodą.

Za proces estymacji położenia statków powietrznych będzie odpowiedzialne specjalistyczne oprogramowanie posadowione na centralnym serwerze systemu VCS, które będzie współpracowało z dedykowanymi modułami lokalizacyjnymi rozlokowanymi na dozorowanym obszarze. Zaproponowane rozwiązanie systemu radiolokalizacyjnego opartego na infrastrukturze komunikacyjnej systemu VCS jest unikatowe. Autorom niniejszego projektu nie są znane tego typu rozwiązania na świecie.

 

ecall

 

Projekt „System sensorowy w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń eCall”.

Był to projekt konsorcjalny realizowany przez Politechnikę Białostocką, Wydział Informatyki (lider) oraz DGT Sp. z o.o. Projekt obejmował prace rozwojowe, które rozpoczęły się od 1 maja 2017 i zostały zakończone w kwietniu 2019 roku. Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 3,91 mln zł, zaś dofinansowanie uzyskane ze środków Program Operacyjnego w zakresie Poddziałania 4.1.2 „Regionalne Agendy Badawcze” wynosi 2,36 mln zł.

Zasadniczym celem Projektu było opracowanie metod pozwalających na wstępne określenie stanu i ilości poszkodowanych za pomocą inteligentnych czujników i przekazanie ich zgodnie ze standardami eCall do centrum alarmowego. Dzięki takim danym jasne będzie jakie siły i środki (np. ilość potrzebnych karetek) należy wysłać na akcję ratunkową. Pozwoli to na istotne zwiększenie skuteczności podjętych działań i uratowanie większej liczby ludzi. W wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych i badań przemysłowych została zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiające zaproponowanie urządzeń do montowania w pojazdach już obecnych na drogach (nowe mają mieć moduly fabryczne), z rozszerzonymi (w stosunku do planowanych do wdrożenia w 2018) funkcjami. Została połączona wiedza z zakresu biometrii z rozwiązaniami ITS, tworząc nową jakość niewystępująca w dostępnych i planowanych rozwiązaniach.

Projekt wpisuje się w będący na początku rozwoju panaeuropejskich systemów Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). ITS obejmują szeroki zakres przyszłych usług i funkcjonalności. Aktualnie najbardziej dopracowaną częścią są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa eSafety, w szczególności system eCall, mający na celu automatyczne lub świadome powiadamianie centrum alarmowego o zaistniałym wypadku drogowym. Szacowane jest skrócenie czasu rozpoczęcia akcji ratunkowej o 50% na obszarach niezabudowanych, 60% na obszarach zabudowanych oraz ocalenie 2500 istnień ludzkich rocznie. Realizacja projektu pozwoli na rozwój systemu poprzez rozszerzenie przekazywanych danych o liczbie osób poszkodowanych i ich orientacyjnym stanie fizycznym.

Dane kontaktowe

ul. Młyńska 7
83-010 Straszyn
e-mail: dgt@dgt.pl
tel.: +58 68 20 700
fax: +58 683 29 25

Zapisz się do newslettera

Informacje dodatkowe

NIP: 584-015-24-01
Regon: 190538999
KRS: 0000013049
BDO: 000005736
Kapitał zakładowy: 5 000 000 PLN

ziqnet
pcbip